Download Integrals 123 apk Integrals free for Android smartphone

22 Dec
Integrals 123

Posted by ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ in Tools | Dec. 22, 2015 | 0 Comments

Apk file size: 963.0 KB

Integrals123 evaluate an expression entered by the user in a specific form, with one, two or three variables and computes the integral and the error upon user entered limits.
The trapezoid method is used for the computation of the trapeziums.The integration limits and the iterations are also, user input.
Enjoy!
France
Les intégrales produits par une expression qui est introduite par l'utilisateur dans une forme particulière, avec une, deux ou trois variables.
La méthode utilisée pour le calcul des zones individuelles, la méthode du trapèze dans lequel les limites de l'utilisateur et les répétitions désiré et le programme calcule l'intégrale affichée avec précision sur votre écran.
Greece
Τα ολοκληρώματα παράγονται από μια έκφραση που εισάγεται από τον χρήστη σε μια συγκεκριμένη μορφή, με μία, δύο ή τρεις μεταβλητές.
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των επί μέρους εμβαδών, είναι η μέθοδος του τραπεζίου στην οποία εισάγονται τα όρια από τον χρήστη, και οι επιθυμητές επαναλήψεις και το πρόγραμμα υπολογίζει το ολοκλήρωμα με ακρίβεια που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Germany
Die durch einen Ausdruck, der vom Benutzer in einer bestimmten Form eingebracht wird, mit einem, zwei oder drei Variablen der Integrale.
Die für die Berechnung der einzelnen Bereiche verwendete Verfahren ist das Verfahren des Trapezium in die die Grenzen des Benutzers und die gewünschten Wiederholungen und das Programm berechnet die integralen exakt auf dem Bildschirm angezeigt.

China
通过由该用户在一个特定的形式引入,被一个,两个或三个变量的表达式所产生的积分。
用于各个区域的计算的方法中,梯形的方法在其中的用户的限制和期望的重复和程序计算准确地显示在屏幕上的积分。

Romana
Integralele produse de o expresie care este introdus de către utilizator într-o anumită formă, cu una, două sau trei variabile.
Metoda utilizată pentru calcularea zonelor individuale, metoda de trapezului în care limitele de utilizator și repetițiile dorite și programul calculeaza integrala afișat cu precizie pe ecran.

Bulgaria
Интегралите произведени от израз, който е въведен от потребителя в определена форма, с един, два или три променливи.
Методът, използван за изчисляването на отделните области метод, метода на трапеца, в която границите на потребителя и желаните повторенията и програмата изчислява на интеграл точно показваното на екрана.


Czech
Integrály produkované výraz, který je zaveden uživatelem v určité formě, s jedním, dvěma nebo třemi proměnnými.
Metoda používaná pro výpočet jednotlivých oblastí, způsob lichoběžníku, do které limity uživatele a požadované opakování a program spočítá integrál přesně zobrazí na obrazovce.
Bavte se.
Wales
Mae'r integrynnau a gynhyrchwyd gan fynegiant sy'n cael ei gyflwyno gan y defnyddiwr mewn ffurf benodol, gydag un, dau neu dri newidyn.
Y dull a ddefnyddir i gyfrifo'r ardaloedd unigol, y dull y trapesoid y mae'r terfynau y defnyddiwr a'r ailadroddion a ddymunir ac mae'r rhaglen yn cyfrifo'r annatod harddangos yn gywir ar eich sgrîn.
Cael hwyl.
Spain
Las integrales producidos por una expresión que se introduce por el usuario en una forma particular, con uno, dos o tres variables.
El método utilizado para el cálculo de las áreas individuales, el método del trapecio en el que los límites del usuario y las repeticiones deseadas y el programa calcula la integral que aparece con precisión en la pantalla.
Que se diviertan.
Italy
Le integrali prodotte da un'espressione che viene introdotto dall'utente in una forma particolare, con uno, due o tre variabili.
Il metodo utilizzato per il calcolo delle singole zone, il metodo del trapezio in cui i limiti dell'utente e le ripetizioni desiderate e il programma calcola l'integrale visualizzata con precisione sullo schermo.
Buon divertimento.


Sweeden
Integralerna som produceras av ett uttryck som införes av användaren i en viss form, med en, två eller tre variabler.
Den metod som används för att beräkna de olika områdena, metoden för trapetsen i vilken gränserna för användaren och de önskade repetitioner och programmet beräknar den integrerade exakt visas på skärmen.

Whats new

    Added progress dialog during computation
    Added error estimation
    Reseting menu button layout

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ part of our Tools and have average installs from 1000 to 5000. Last Update Dec. 22, 2015. Google play rating is 90.0. Current verison is Integrals. Actual size 963.0 KB.

Download integrals-123.apk 963.0 KB

0 Comments

Leave A Comment