Download English Hmong Dictionary apk 5.2 free for Android smartphone

8 Sep
English Hmong Dictionary

Posted by Frīg`Apps in Books & Reference | Sept. 8, 2015 | 0 Comments

Apk file size: 5.0 MB

Extensive English Hmong dictionary translator
- Display synonyms helping to define the word and improve the translation
- Fully OFFLINE, Simple and quick
Thesaurus game
- Type the translation of the word and view the meaning of the answers
- View synonyms and translate the synonyms to view alternative words
Word games
- High school or difficult words
- Choose the card that matches the meaning from four options
- Or spell the word from the displayed characters
- Review a list of words used in the games.
Countdown game
- Find the translation within the countdown period
- Spell the word and lose a point for each character not in the translation.
- Practice and develop your vocabulary

Kim heev Askiv Hmoob txhais lus lub tshuab txhais lus
- Zaub synonyms pab txhais lo lus thiab txhim kho cov txhais lus
- Tag nrho OFFLINE, yooj yim thiab ceev
Thesaurus kev ua si
- Hom txhais lo lus thiab saib lub ntsiab lus ntawm cov lus teb
- View synonyms thiab txhais lus synonyms mus saib lwm txoj lus
lo lus ua si
- High tsev kawm ntawv los yog nyuaj lus
- Xaiv qhov card uas phim cov lus ntsiab los ntawm kev xaiv plaub
- Los yog sau ntawv lo lus los ntawm displayed cim
- Rov xyuas ib daim ntawv teev cov lus siv nyob rau hauv kev ua si.
suav rov qab kev ua si
- Nrhiav tus txhais lus tsis pub dhau lub Countdown lub sij hawm
- Yees siv cov lo lus thiab poob ib tug taw tes rau txhua tus neeg tsis nyob hauv lub txhais lus.
- Xyaum thiab tsim koj cov lus siv

West Hmongic branch of the Miao languages, sometimes known as the Chuanqiandian Cluster which is spoken by the Hmong people of Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi, northern Vietnam, Thailand, and Laos

Frīg`Apps part of our Books & Reference and have average installs from 100 to 500. Last Update Sept. 8, 2015. Google play rating is 70.0. Current verison is 5.2. Actual size 5.0 MB.

Download english-hmong-dictionary.apk 5.0 MB

0 Comments

Leave A Comment